Fundusz Sołecki


FUNDUSZ SOŁECKI 2021

FUNDUSZ SOŁECKI 2020

FUNDUSZ SOŁECKI 2019


Fundusz Sołecki – co to takiego?

Fundusz sołecki to środki finansowe na przedsięwzięcia wpływające pozytywnie na jakość życia mieszkańców wsi. Jest to pewien rodzaj budżetu partycypacyjnego – o przeznaczeniu środków decydują obywatele. Dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego można zrealizować wiele inwestycji i projektów ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Może to być remont placu zabaw, organizacja wiejskiego festynu lub budowa siłowni zewnętrznej. Wybór należy do mieszkańców!

Kto decyduje o przeznaczeniu funduszu?

Propozycje przedsięwzięć do zrealizowania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy sołectwa.

W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy, posiadający czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkali (niekoniecznie zameldowani) na terenie Daleszewa lub Łubnicy. Podział środków uchwala się w drodze uchwały, podjętej przez zebranie wiejskie. Głosowanie jest jawne.

Najważniejsze terminy

Do 31 marca rada gminy podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego. W gminie Gryfino podjęto tę decyzję kilka lat temu i już nie trzeba jej podejmować ponownie. Wyjątkowo, gdy sytuacja finansowa gminy będzie niekorzystna, Rada Miejska może podjąć decyzję o tymczasowym uchyleniu funduszu sołeckiego.

Do 31 lipca burmistrz przekazuje sołtysowi informację o wysokości funduszu sołeckiego na przyszły rok budżetowy.

Do 30 września musi zostać zwołane zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego może zostać zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy uchwalają w drodze uchwały wniosek do burmistrza w sprawie zadań do realizacji w ramach funduszu. Sołtys przekazuje uchwalony wniosek (łącznie z protokołem, uchwałą i listą obecności na zebraniu) burmistrzowi.

Burmistrz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, zostaje zwrócony sołtysowi. Następnie sołtys w ciągu kolejnych 7 dni decyduje o podtrzymaniu wniosku lub zwołuje nowe zebranie wiejskie i uchwala nowy, poprawny wniosek. Jeśli sołtys podtrzyma swój wniosek, w ciągu 30 dni Rada Miejska podejmuje decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosku.

Od 1 stycznia roku budżetowego rozpoczyna się okres realizacji funduszu sołeckiego. Zadania muszą zostać wykonane i rozliczone do 31 grudnia. Ważne jest też to, że Sołectwa mają prawo do korekty funduszu i zmiany przeznaczenia środków. W celu zmiany funduszu sołeckiego zebranie wiejskie uchwala odpowiedni wniosek. Może to zrobić do 31 października roku budżetowego.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgodnie z prawem, fundusz sołecki to nie są pieniądze należące bezpośrednio do sołectwa. Są to środki wyodrębnione w budżecie gminy, a więc obowiązują je te same zasady, co pieniądze gminne.

Środki funduszu sołeckiego mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia leżące w kompetencjach gminy, np. remont placu zabaw, budowa chodnika przy gminnej drodze, organizacja wydarzeń kulturalnych, remont świetlicy wiejskiej, organizacja kursów komputerowych dla mieszkańców, zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup kwiatów do obsadzenia przy wiejskim skwerze, i tak dalej.

W skrócie: przy projektowaniu funduszu należy kierować się kilkoma zasadami, które muszą spełniać nasze przedsięwzięcia:

  • poprawiają warunki życia mieszkańców sołectwa,
  • z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy,
  • w przypadku inwestycji, zlokalizowane są na terenie gminnym.

Zgodnie z powyższym odpadają takie pomysły, jak remont chodnika przy drodze krajowej oraz budowa placu zabaw na terenie prywatnym, choć użytkowanym jak teren publiczny. Wniosek z takimi przedsięwzięciami musi zostać odrzucony przez Gminę.

Do kogo mogę zgłosić propozycję zadania do funduszu sołeckiego?

Fundusz sołecki należy do wszystkich mieszkańców. Z tego powodu przed uchwaleniem wniosku konieczna jest debata z mieszkańcami. Swoje pomysły można kierować do sołtysa lub rady sołeckiej. Dane kontaktowe do sołtysa i radnych są dostępne w zakładce “Kontakt”. Pomysły można również zgłosić za pomocą formularza lub podczas zebrania wiejskiego.

Ważne jest, aby nasza propozycja zawierała opis oraz przewidywany szacunkowy koszt. Jeśli jest to zadanie inwestycyjne (budowa, remont), warto upewnić się, czy teren, którego dotyczy zadanie, należy do gminy. W przypadku wątpliwości można skontaktować się z Sołectwem.