Fundusz Sołecki 2019

POWRÓT

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania (kwota w zł)
1 Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego 24 118,45
2 Organizacja cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa 7 000,00
3 Utrzymanie strony internetowej 500,00
4 Zakup monitoringu kamer GSM 2 000,00
5 Zakup ławek drewniano-betonowych z oparciem 1 200,00
6 Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 300,00

Zad. Nr 1: Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 24 118,45 zł

Uzasadnienie:

Zadanie to jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac, wyszczególnionych w projekcie budowy parkingu przy boisku sportowym w Daleszewie. Na terenie, gdzie organizowana jest większość spotkań i festynów plenerowych. Dokończenie tej inwestycji jest konieczne dla lepszego dostępu do istniejącej infrastruktury. Realizacja zadania wpłynie z pewnością na zwiększenie funkcjonalności tego miejsca. Zadanie jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych.

Zad. Nr 2: Organizacja cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 7 000,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zorganizowanie cyklicznych spotkań dla mieszkańców, tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, spotkanie wigilijne i mikołajki. Spotkania mają na celu zacieśnienia więzi między społecznością lokalną i mają charakter kulturalny. Ponadto spotkania takie są szansą do zaktywizowania mieszkańców do wspólnych działań. Podejmowane działania mają za zadanie podtrzymania tradycji np. obchodów Dnia Kobiet czy św. Mikołaja. Wszystkie spotkania są zadaniami własnymi z zakresu kultury i tworzenia warunków do działania dla sołectwa.

Zad. Nr 3: Utrzymanie strony internetowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 500,00 zł

Uzasadnienie:

Sołectwo Daleszewo posiada, działającą od kilku lat, stronę internetową pod adresem www.daleszewo.pl i konieczne jest jej utrzymanie. Służy ona informowaniu mieszkańców na temat aktualnie prowadzonych przez Sołectwo działań, planowanych inwestycji, Zebrań Wiejskich itp.

Zad. Nr 4: Zakup monitoringu kamer na obiekty gminne.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 2 000,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zakup dwóch kamer „fotopułapek” do zamontowania na obiektach gminnych (stadion, plac zabaw). Umożliwi to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz kontroli nad czystością terenów należących do sołectwa.

Zad. Nr 5: Zakup dwóch ławek drewniano-betonowych z oparciem.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 200,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zakup i postawienie dwóch ławek drewniano-betonowych w miejscowości Łubnica (na zbiegu ulic Topolowej i Kwiatowej). Miejscowość Łubnica jest częścią sołectwa Daleszewo. Nie ma tam komunikacji podmiejskiej, ani żadnego innego transportu publicznego. W związku z tym zasadne jest, aby takie miejsca odpoczynku dla mieszkańców, poruszających się pieszo, znalazły się na terenie tejże miejscowości.

Zad. Nr 6: Zakup tablicy ogłoszeniowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 300,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zakup i postawienie tablicy ogłoszeniowej w sołectwie. W związku ze złym stanem jednej z istniejących tablic ogłoszeniowych planuje się wymianę jej na nową i połączenie jej z mapką informacyjno-promocyjną sołectwa, która obecnie jest wolnostojącą tablicą wskazującą np. stadion, nabrzeże, lapidarium oraz miejsca wypoczynku.