Nowe stawki za odpady komunalne

Uchwalono nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR LXI/435/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia27 października 2022r. 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w ust. 2.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, wynoszącą:
1) 33 zł za każdą z dwóch pierwszych osób zamieszkujących daną nieruchomość;
2) 28 zł za każdą osobę – w przypadku trzeciej i czwartej osoby zamieszkującejdaną nieruchomość;
3) 21 zł za każdą osobę – w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, stosowaną w przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynoszącą:
1) 66 zł za każdą z dwóch pierwszych osób zamieszkujących daną nieruchomość;
2) 56 zł za każdą osobę – w przypadku trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
3) 42 zł za każdą osobę – w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – w takim przypadku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejsza się o 3 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
Leszek Łozowiecki