SPIS ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Cieplo

Spis źródeł ciepła.
Deklaracja do CEEB: musisz zgłosić, jak ogrzewasz swój dom!
Trzeba złożyć deklarację do CEEB z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.
Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić?
Krótko mówiąc, wszystkie.
Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze, także z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W formularzu są wymienione wszystkie możliwe źródła ciepła. Trzeba zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz podać ich liczbę. W formularzu deklaracji jest również rubryka dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/lub produkcji ciepłej wody użytkowej.
Należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane w danym domu.
Jak zgłosić źródło ciepła?

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
>> LINK DO DEKLARACJI ŹEÓDEŁ CIEPŁA w formacie PDF<<

Instrukcja składania deklaracji krok po kroku jak wypełnić.
>> LINK DO IDSTRUKCJI na CEEB.GOV.PL w formacie PDF<<

>> Strona CEEB.GOV.PL <<

Deklarację składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie miasta i gminy lub ze strony zone.gunb.gov.pl). Właściciel budynku wypełnioną deklarację składa do burmistrza.
Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:
Elektronicznie – czyli przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);
Na papierze – wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w urzędzie gminy.
Termin złożenia deklaracji do CEEB wynosi:
Dla właścicieli budynków istniejących – 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 r. Tak można wnioskować z informacji podanych na przykład na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Z przepisów wynika jednak, że termin ten może upłynąć 31 marca 2022 r. W art. 15 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (czyli ustawy nowelizującej) wskazano bowiem, że w odniesieniu do źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu o wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych deklarację należy złożyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu w Dzienniku Ustaw, a miało to miejsce 30 marca 2021 r.;
Dla właścicieli nowo powstałych budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.