Fundusz Sołecki 2020

POWRÓT

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania (kwota w zł)
1 Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego 24 000,00
2 Organizacja cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa 4 000,00
3 Promocja sołectwa poprzez utrzymanie strony internetowej 500,00
4 Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup projektora z montażem 4 000,00
5 Zakup skrzynki elektrycznej na potrzeby sołectwa 1 000,00
6 Zakup wiat na potrzeby sołectwa 5 324,33

Zad. Nr 1: Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 24 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zadanie to jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac, wyszczególnionych w projekcie budowy parkingu przy boisku sportowym w Daleszewie. Na terenie, gdzie organizowana jest większość spotkań i festynów plenerowych. Dokończenie tej inwestycji jest konieczne dla lepszego dostępu do istniejącej infrastruktury. Realizacja zadania wpłynie z pewnością na zwiększenie funkcjonalności tego miejsca. Zadanie jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych.

Zad. Nr 2: Organizacja cyklicznych spotkań dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 000,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zorganizowanie cyklicznych spotkań dla mieszkańców, tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, spotkanie wigilijne i mikołajki. Spotkania mają na celu zacieśnienia więzi między społecznością lokalną i mają charakter kulturalny. Ponadto spotkania takie są szansą do zaktywizowania mieszkańców do wspólnych działań. Podejmowane działania mają za zadanie podtrzymania tradycji np. obchodów Dnia Kobiet czy św. Mikołaja. Wszystkie spotkania są zadaniami własnymi z zakresu kultury i tworzenia warunków do działania dla sołectwa.

Zad. Nr 3: Promocja sołectwa poprzez utrzymanie strony internetowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 500,00 zł

Uzasadnienie:

Sołectwo Daleszewo posiada, działającą od kilku lat, stronę internetową pod adresem www.daleszewo.pl i konieczne jest jej utrzymanie. Służy ona informowaniu mieszkańców na temat aktualnie prowadzonych przez Sołectwo działań, planowanych inwestycji, Zebrań Wiejskich itp.

Zad. Nr 4: Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup projektora z montażem.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 000,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zakup projektora z montażem do zamontowania w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie. Zapewni on lepsze warunki pracy instruktora świetlicy podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz pozwoli na wygodniejsze prowadzenie zebrań wiejskich, dzięki czemu mieszkańcy będą lepiej poinformowani o najważniejszych sprawach dotyczących sołectwa.

Zad. Nr 5: Zakup skrzynki elektrycznej na potrzeby sołectwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 000,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zakup przenośnej skrzynki elektrycznej, wyposażonej w przyłącza gniazd elektrycznych z przewodem elektrycznym. Ułatwi on organizację plenerowych spotkań mieszkańców na terenie sołectwa.

Zad. Nr 6: Zakup wiat na potrzeby sołectwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 5 324,33 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania przewiduje się zakup i postawienie dwóch wiat na potrzeby mieszkańców sołectwa. W chwili obecnej na terenie sołectwa nie istnieją miejsca, w których mogłyby odbywać się spotkania mieszkańców również podczas niekorzystnych warunków pogodowych. W związku z powyższym zasadne jest, aby takie miejsca odpoczynku i rekreacji znalazły się na terenie sołectwa. Wiaty te umożliwią integrację na świeżym powietrzu wszystkich grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych.