Fundusz Sołecki 2021

POWRÓT

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania (kwota w zł)
1 Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego 10 000,00
2 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszewie poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego 10 000,00
3 Zakup sadzonek drzew i krzewów, przeznaczonych do posadzenia na terenie sołectwa 3 500,00
4 Organizacja cyklicznych spotkań dla mieszkańców 8 000,00
5 Doposażenie placu zabaw w Daleszewie poprzez zakup elementów ogrodzenia 4 796,41
6 Zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem na utwardzenie ulicy Orzechowej w Daleszewie 6 000,00
7 Utrzymanie strony internetowej 500,00

Zadanie nr 1: Poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 10 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zadanie jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac, wyszczególnionych w projekcie budowy parkingu przy boisku sportowym w Daleszewie, w części dotyczącej budowy miejsc parkingowych. Dokończenie inwestycji jest konieczne w celu zapewnienia lepszego dostępu komunikacyjnego do istniejącej infrastruktury boiska sportowego. Realizacja wpłynie pozytywnie na funkcjonalność tego miejsca i zlikwiduje problem parkowania samochodów w niewyznaczonych miejscach.

Jest to zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych.

Zadanie nr 2: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszewie poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 10 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zadanie obejmuje zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej „Zagroda” w Daleszewie.

Obecny sprzęt nagłaśniający, znajdujący się na wyposażeniu świetlicy, jest przestarzały, a jakość emitowanego dźwięku niezadowalająca. Sprzęt wykorzystywany jest podczas wielu wydarzeń kulturalnych, mających miejsce w świetlicy „Zagroda” oraz poza nią, w obrębie Sołectwa. Wymiana nagłośnienia pozwoli na większą swobodę w organizacji wydarzeń kulturalnych i festynów oraz wpłynie pozytywnie na jakość tych wydarzeń, co może zachęcić do udziału w nich większość liczbę mieszkańców.

Jest to zadanie własne gminy z zakresu kultury.

Zadanie nr 3: Zakup sadzonek drzew i krzewów, przeznaczonych do posadzenia na terenie sołectwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 500,00 zł

Uzasadnienie:

Zadanie obejmuje zakup sadzonek drzew, krzewów i innych roślin, przeznaczonych do posadzenia na terenie gminnym, w obrębie Sołectwa Daleszewo.

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Daleszewa i Łubnicy, na terenie Sołectwa Daleszewo wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin. Nowa roślinność wpłynie pozytywnie na estetykę Sołectwa oraz zmniejszy skutki coraz częstszych susz. Rośliny pojawią się między innymi: w okolicy parkingu przy ulicy Sportowej, placu zabaw przy ulicy Gryfińskiej oraz w Łubnicy.

Jest to zadanie własne gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień.

Zadanie nr 4: Organizacja cyklicznych spotkań dla mieszkańców.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 8 000,00 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zorganizowanie cyklicznych spotkań dla mieszkańców: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny Daleszewa i Łubnicy, Mikołajki, Integracyjna Wigilia Sołecka. Głównym celem organizacji tych wydarzeń jest pogłębienie integracji między mieszkańcami, zatarcie różnic społecznych i aktywizacja społeczeństwa. Spotkania będą także okazją do promocji sołectwa i gminy.

Wszystkie spotkania są zadaniami własnymi z zakresu kultury i tworzenia warunków do działania dla sołectwa.

Zadanie nr 5: Doposażenie placu zabaw w Daleszewie poprzez zakup elementów ogrodzenia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 796,41 zł

Uzasadnienie:

W ramach zadania planuje się zakup elementów ogrodzenia (siatki ogrodzeniowej, słupków ogrodzeniowych) w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw w Daleszewie na działkach nr 153/17, 153/18. Zadanie obejmuje wyłącznie zakup materiałów. Ogrodzenie wykonane zostanie przez mieszkańców sołectwa. Zadanie związane jest z pracami porządkowymi na placu zabaw, które przewidują zwiększenie przestrzeni do zabawy dla dzieci. Powiększenie ogrodzenia jest konieczne ze względu na sąsiedztwo lasu oraz ruchliwej drogi krajowej. Dzięki realizacji zadania, poprawi się bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw, a także zapobiegnie się wtargnięciu dzikich zwierząt na terenu placu.

Jest to zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Zadanie nr 6: Zakup kruszywa drogowego z przeznaczeniem na utwardzenie ulicy Orzechowej w Daleszewie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 6 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zadanie dotyczy zakupu kruszywa drogowego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej, ulicy Orzechowej w Daleszewie (działka 265/1, obręb Daleszewo) oraz jego dostawy. Kruszywo zostanie rozprowadzone przez mieszkańców sołectwa, z wykorzystaniem ich maszyn. Środkowy fragment ulicy Orzechowej nie posiada utwardzonej nawierzchni. Po większych opadach deszczu piaszczysta nawierzchnia ulega rozmyciu, co utrudnia przejazd drogą. Droga stanowi dojazd do upraw rolnych oraz do wału przeciwpowodziowego. Uczęszczana jest również przez rowerzystów i pieszych. Realizacja zadania pozwoli znacząco poprawić stan drogi, poprawi się dojazd do działek, położonych przy ulicy, a ponadto zapewniony zostanie alternatywny dojazd do wału przeciwpowodziowego.

Jest to zadanie własne gminy z zakresu dróg gminnych.

Zadanie nr 7: Utrzymanie strony internetowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 500,00 zł

Uzasadnienie:

Sołectwo Daleszewo posiada stronę internetową pod adresem www.daleszewo.pl i konieczne jest jej utrzymanie. Zadanie dotyczy zakupu usług utrzymania strony internetowej. Jest to portal informacyjny, zawierający podstawowe informacje o lokalnej społeczności Daleszewa i Łubnicy. Publikowane są na niej bieżące informacje i ogłoszenia, np. o zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych, sprawach administracyjnych związanych z sołectwem, itd.

Jest to zadanie z zakresu promocji gminy.